Privacyverklaring LVBHB

Verwerkingsverantwoordelijke

De Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de LVBHB beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

De LVBHB is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Uiteraard gaat de LVBHB vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid.

Persoonsgegevens

De LVBHB verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De LVBHB verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar leden: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen en om onze diensten aan te kunnen bieden.

  • vertegenwoordigen van onze leden in relevante overlegsituaties;
  • onder onze leden verspreiden van informatie, die voor onze leden relevant is;
  • organiseren bijeenkomsten t.b.v onze leden en/of promotie van varend erfgoed.

En dit allemaal m.b.t. artikel 2 van de statuten:

  1. het behoud en gebruik van historische bedrijfsvaartuigen, etc.
  2. het instandhouden van ambachten, kennis en vaardigheden, etc.

Daarnaast worden ook persoonsgegevens gedeeld binnen de verschillende werkgroepen om met elkaar te kunnen communiceren. Ook verwerken wij uw bankrekeningnummer om u facturen te kunnen sturen m.b.t. het lidmaatschap. Uiteraard gaan wij met deze gevoelige persoonsgegevens uiterst zorgvuldig om.

Naast contactgegevens (naw, email, telefoon) worden ook (optioneel, als deze gegeven zijn bij aanmelding) opgeslagen welk bouwjaar het lid heeft. Dit laatste met name om enigszins te kunnen bepalen in welke leeftijdsklassen wij leden hebben. Door de LVBHB worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.
De LVBHB verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden voor marketingdoeleinden of andere doelen, dit in overeenstemming met artikel 5.1 uit het Huishoudelijk Reglement.

Grondslag van de verwerking

De LVBHB moet het gebruik van deze persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken op basis van de overeenkomst (Art. 6 lid1.b) die wij met u gesloten hebben met betrekking tot het lidmaatschap en het kunnen innen van gelden.

Daar waar wij geen beroep kunnen doen op een van de volgende grondslagen voor verwerking (t.w. wettelijke verplichting, overeenkomst, vitale belangen, gerechtvaardigd belang, algemeen belang), zullen wij gebruik maken van de wettelijke grondslag toestemming. U kunt hierbij denken aan het publiceren van foto’s, als wij geen aanspraak kunnen doen op journalistieke vrijheid.

Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar worden door ons niet verwerkt zonder toestemming van de ouders en/of wettelijke voogd.

Verwerkingsregister en Verwerkers

Voor het voeren van een deugdelijke administratie maakt de LVBHB gebruik van een derde partij. In de AVG wordt in dit kader gesproken van Verwerker. Zo wordt de administratie uitgevoerd door e-Boekhouden. Met deze partij is een overeenkomst afgesloten, waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. In het Verwerkingsregister (wordt momenteel gevuld) kunt u overzichtelijk nalezen hoe de LVBHB haar persoonsgegevens verwerkt en waar deze zijn ondergebracht. Ook kunt u hier op verwerkingsniveau inzien hoe de beveiliging is geregeld en met welke doeleinden de verwerking plaats vindt.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht de LVBHB om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. De LVBHB neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Zo streven wij er naar dat we bijvoorbeeld laptops niet onbeheerd achterlaten en zorgen er voor dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens door autorisatie toe te passen. Het is in dit hoofdstuk dan ook van groot belang dat de leden van de vereniging die actief zijn als vrijwilliger in werkgroepen of anderszins ook zorgvuldig met persoonsgegevens om gaan. Bewustwording is hierbij dan ook van groot belang en de LVBHB ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid de leden op de hoogte te stellen van het belang van technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

  • De LVBHB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG);
  • De LVBHB bewaart uw persoonsgegevens met betrekking tot het kunnen voeren van een deugdelijke administratie 7 jaar;
  • Na het beëindigen van het lidmaatschap bewaart de LVBHB uw gegevens 7 jaar.

Uw privacyrechten

Als betrokkene heeft u binnen de AVG verschillende rechten.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek binnen een maand. Ook kunt u het Verwerkingsregister raadplegen.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
Als u ons verzoekt om uw gegevens te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die de LVBHB van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

Cookies

Monitoren gedrag bezoeker

www.lvbhb.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies

www.lvbhb.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.lvbhb.nl te beïnvloeden.

Onze adverteerders

Op www.lvbhb.nl adverteren meerdere partijen, die allemaal hun eigen cookies plaatsen. Deze adverteerders gebruiken technologie voor hun advertenties en de links in hun advertenties die direct door uw browser worden herkend. Ze gebruiken onder meer automatische herkenning van IP-adressen die rechtstreeks naar de adverteerder wordt gestuurd. Daarnaast worden cookies, javascript en eventueel webbeacons ingezet om te monitoren hoe effectief de campagnes van deze partijen zijn. www.lvbhb.nl heeft noch invloed noch controle over de cookies, het javascript en de webbeacons die onze adverteerders gebruiken. Al deze partijen hebben een eigen privacy policy en hanteren deze privacy policy voor het gebruik van hun website en de daaraan gekoppelde diensten. Meer informatie over hoe deze partijen omgaan met privacy vindt u op de websites van deze partijen.

Ten slotte

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of andere privacy gerelateerde vragen, dan kunt u een email sturen naar: info@lvbhb.nl