Ook het Varend Erfgoed wil zijn bijdrage leveren aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de klimaatverandering het hoofd te bieden.

Deutz VM uit 1929 (Terra Nova)

Willen en kunnen zijn twee kanten aan eenzelfde problematiek. Willen is randvoorwaarde en daar is geen twijfel. Kunnen ligt gecompliceerder. Varend Erfgoed is niet voor niets erfgoed en bij iedere verandering of ingreep dienen we ons af te vragen of het behoud van dit erfgoed in gevaar komt. Een heel duidelijk voorbeeld: een sleepboot die haar historische waarde ontleent aan de motor wordt sterk “gedevalueerd” indien deze motor verwijderd zou worden en vervangen door een andere/modernere motor (bijv. elektromotor). In dit voorbeeld ligt het veel meer voor de hand te zoeken naar milieuvriendelijke brandstoffen ter vervanging van de klassieke diesel.

De FVEN heeft een “position paper” opgesteld t.a.v. de energietransitie. Ook de LVBHB zal haar positie moeten bepalen; volgen we de FVEN of gaan we juist meer of minder doen? LVBHB heeft een notitie geschreven getiteld ‘Varend Erfgoed en Energietransitie’ als vervolg en aanvulling op de Energienotitie van de FVEN. De notitie gaat in op duurzaamheidsaspecten van het varen met – maar ook zeker van het wonen op – ‘ons soort schepen’. De notitie zal als basis dienen voor een brede discussie in de vereniging.

Geïnteresseerd in de notitie? Klik hier