AV te Zwolle

Samenvattend Verslag Algemene Vergadering op 3 maart 2108

De voorjaarsvergadering van het Historisch Bedrijfsvaartuig vond dit jaar plaats in het Dominicanenklooster te Zwolle. Een bijzondere ambiance wel, ruw schippersvolk op bezoek bij vrome monniken. Het viel mee, de schippers en de monniken hebben geen last gehad van elkaar en het geheel was goed verzorgd (als de onbeschikbaarheid van een beker chocolademelk niet meegerekend wordt).

De goed bezochte vergadering kon keurig op tijd beginnen en is ook nauwelijks uitgelopen.

Wat kwam er zoal aan de orde?

Notulen

Uiteraard de notulen van de zomervergadering in Hasselt (vastgesteld) en het jaarverslag van 2017.

Naar aanleiding van de jaarrekening van 2017 rapporteerde de kascommissie dat de administratie netjes op orde was, waarna het bestuur door de leden décharge werd verleend voor het financiële beleid in 2017. Als nieuw reservelid voor de kascommissie tenslotte meldde zich Oluf van Oosterom.

Mededelingen bestuur

Uit de mededelingen van het bestuur en evt. vragen naar aanleiding daarvan is het volgende genoteerd:

 • De FVEN was nagenoeg gekapseisd maar is weer overeind met een nieuw bestuur. Topprioriteiten zijn belangenbehartiging (zeker ook ten aanzien van wet- en regelgeving), ons varend erfgoed laten zien aan de buitenwereld en het Register (RVEN);
 • Met de voorzitter van de Cie Wet- en Regelgeving (FVEN) is overleg gepleegd. Mogelijk gaat de commissie verder als klankbordgroep. De vraag waarom anderen dan de commissieleden het overleg met overheden voeren zal ook nader besproken worden.
 • Certificaat van Onderzoek:
  • De overheid start de campagne “mis de boot niet” teneinde scheepseigenaren die het nog niet weten, te informeren over de certificaatplicht voor schepen groter dan 20 meter en met inhoud van 100 m3 per 30 december 2018;
  • Na 2018 wordt hoofdstuk 24 van het nieuwe ES-TRIN leidend voor traditionele schepen (European Standard laying down Technical Requirements for Inland Navigation vessels). De LVBHB wordt/is betrokken bij de invulling van hoofdstuk 24;
  • Degenen die willen certificeren voor het CvO-Rijn moeten zich vóór 7 oktober 2018 aanmelden anders zullen ze onherroepelijk aan een nieuwe schone motor moeten;
  • Vanwege de grote verwachte drukte in certificatieland (er zijn nog 5000 wachtenden vóór u) kan je je vóór 1 november 2018 aanmelden bij het NBKB (Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart). Je krijgt dan een verklaring van aanmelding en kan men gebruik blijven maken van de overgangsbepaling “geen klaarblijkelijk gevaar”. Of je met die verklaring ook mag blijven varen na 30 december as. wordt nog door de minister besloten.
 • Het project TAVE (Traditionele Ambachten Varend Erfgoed) is afgerond en het rapport is nagenoeg gereed. Naar aanleiding van vragen van enkele betrokkenen zal er nog een evaluatie plaats vinden om het geheel goed af te sluiten;
 • BHS 2.0 (Bestand Historische Schepen nieuwe stijl) is nog niet klaar. Nadien zal het in overleg met de FVEN worden ingevoerd;
 • De Bokkepoot krijgt een nieuwe vormgeving, passend bij de nieuwe huisstijl;
 • De werkgroep Communicatie & PR heeft een nieuwe huisstijl ontwikkeld, een voor alle leden beschikbare standaardpresentatie (PPT) over de vereniging gemaakt, een communicatieplan geschreven en ondersteunt het laten zien van ons varend erfgoed bij evenementen;
 • Een vernieuwde website komt er aan!;
 • Regio Zuid: het huidige bestuur stopt in 2020, wie volgen op?;
 • De Terra Nova zoekt een coördinerend beheerder, wie?
 • Er is behoefte aan een Commissie Ethiek in verband met het wel of niet laten betalen van noodzakelijke werkzaamheden; enkele leden hebben zich ter vergadering aangemeld;

 

Aftreden van Nicolien

Vandaag treedt Nicolien Schwippert af als bestuurslid. De voorzitter bedankt haar voor haar enthousiaste inzet en overhandigt haar onder luid applaus een erebeker. Nicolien sluit af met een dankwoord en een korte toespraak.

Er wordt een opvolger gezocht voor Nicolien, met name voor de portefeuille Evenementen.

Verkiezing Erfgoedmanifestatie 2020

Om de Erfgoedmanifestatie 2020 te kunnen organiseren hebben Winschoten en Harderwijk zich als kandidaten opgeworpen.

Winschoten winnaar Erfgoedmanifestatie 2020

Na hun presentaties en een korte pauze ter overdenking van het gebodene werd Winschoten met ruime meerderheid van stemmen gekozen. Dus in 2020 op naar de Graanrepubliek!

Begroting

De begroting voor 2018 is besproken en na enige vragen en toelichting goedgekeurd. Vragen kwamen o.a. van Peter Jansen en een verzoek om een duidelijker indeling in begrotingsposten in directe relatie tot de werkgroepen.

De verhoging van de contributie voor 2018 met 2 € is goedgekeurd. Voortaan zal de contributierekening verstuurd worden na de voorjaarsvergadering opdat evt. contributieverhogingen daar goedgekeurd kunnen worden.

Bestuursvoorstellen

Het bestuur heeft de mening van de leden gepeild over enkele bestuursvoorstellen.

 • Geen zomervergadering meer tijdens de Erfgoedmanifestatie. Het doel van het evenement is ons varend erfgoed te laten zien, dat doe je niet door in een vergaderzaal te gaan zitten.
 • BHS-registratie verplicht stellen voor nieuwe leden met schip (en registratie stimuleren onder de bestaande leden) want een goed gevuld register is topprioriteit voor een sterke lobby en belangenbehartiging. De leden onderschrijven dit maar willen geen koppeling met eigenaarsgegevens. Is ook helemaal niet aan de orde zegt de voorzitter.
 • Betaling aan leden (vrijwilligers) voor diensten alleen onder strikte voorwaarden, te bewaken door een in te stellen Commissie Ethiek waarna het bestuur beslist.

Sail Leiden

Er wordt een toelichting gegeven op de Erfgoedmanifestatie Sail Leiden 2018. De leden dringen voor deze en volgende manifestaties aan op een prominente rol en duidelijke zichtbaarheid van de LVBHB.

Alkmaar 2019

Ook wordt een doorkijkje gegeven naar Alkmaar 2019. We beginnen een dagje eerder (op donderdag), op zondag ligt een zeilwedstrijd in het verschiet. Alkmaar is zo blij met ons dat schepen geregistreerd als varend erfgoed voortaan maar half havengeld hoeven te betalen.

Rondvraag

In de rondvraag wordt nogmaals aandacht gevraagd voor het belang van een werkgroep Wet- en Regelgeving.

De Noorderschippers organiseren een Tjalkendag op 24 maart as. in Zoutkamp

De vergadering wordt afgesloten en gevolgd door een welvoorziene lunch

Middagprogramma

Het middagprogramma bestond uit een interessante en gezellige rondleiding door Zwolle’s oude binnenstad. Zoals voor veel plaatsen geldt, bleek ook hier in het verleden de welvaart van de stad door de scheepvaart tot grote hoogte te zijn gestuwd.

De volgende rondleiding was van een heel ander kaliber, namelijk die in de kerk van het Dominicanenklooster zelf, met een mooie uitleg van de religieuze achtergronden van het kerkleven.

Gevoed met deze aardse en sprirituele kennis kon ieder zich daarna nog aan de afsluitende borrel wijden.

 

Verslag van Hendrik Bijnsdorp