Een historische werfgebouw in Franeker wordt bedreigd met sloop. Samen met veel andere organisaties komen de Noorderschippers in actie.

De voormalige Scheepswerf Welgelegen van Draaisma aan het Vliet in Franeker is verkocht aan een projectontwikkelaar. De gemeente Waadhoeke, waar Franeker bij hoort, wil op het terrein woningbouw realiseren. De geschiedenis van de werf, gelegen op de aansluiting van de oude trekvaart Het Vliet en het Van Harinxmakanaal,  gaat terug tot de 18e eeuw. Van er nog van rest is het 150 jaar oude werfgebouw. Dit blijkt geen status als rijks- of gemeentelijk monument of beschermd stadsgezicht te hebben. Daarom wordt gevreesd dat het spoedig gesloopt zal worden.

De geschiedenis van de werf wordt uitgebreid besproken in het Jaarboek 2009 van Vereniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum: Scheepsbouw in Perspectief – Werven in Nederland 1870 – 2009. In dat jaar weidde het Fries Scheepvaartmuseum ook een expositie aan de werf. In 2014 werd onze jaarlijkse Tjalkendag op en rond de werf gehouden.

Samen met o.a. de Vereniging Vrienden van de Stad Franeker en Erfgoedvereniging Heemschut zijn de Noorderschippers in actie gekomen. Er is een brief gestuurd aan de gemeenteraad en namens de Noorderschippers heeft LVBHB voorzitter Rolf van der Mark “ingesproken” tijdens de raadsvergadering op 27 januari 2022. Het gaat hier, schrijven de Noorderschippers, juist om de unieke “combinatie van de stedenbouwkundige context van het Vliet, geschiedenis, gebouw en interieur/inventaris, kortom de brede cultuurhistorische waarde”.

Er zijn tijdens deze raadsvergadering nog geen besluiten genomen. De wethouder liet weten dat van sloop op korte termijn geen spraken is: “De ontwikkelaar heeft aangegeven niet op voorhand te willen slopen, maar eerst in gesprek te gaan met de betrokkenen. De eerste afspraken hiervoor zijn al gemaakt.”

De gemeenteraad had zelf al eerder besloten Steunpunt Monumentenzorg Friesland in te schakelen om de cultuurhistorische waarde te bepalen. Dat rapport is inmiddels gereed. De wethouder hierover: “Het is ambtelijk beoordeeld, wij als college hebben het nog niet bekeken en moeten er nog over nadenken.”

‘Vrienden’ en buurt gaan het rapport van het Steunpunt bestuderen en praten medio februari een eerste keer met gemeente en ontwikkelaar. Heemschut en LVBHB denken mee. Wordt vervolgd dus.

Bijlagen: