Bestuurlijkheden 31/10/2017

Het bestuur: v.l.n.r. Rolf van der Mark (voorzitter), Rob Slangen (notulist), Jan Marijt (penningmeester), Fred van Beelen (secretaris), Klaus Spithost (lid) en Nicolien Schwippert (lid). Nog niet in beeld: Maurice Luimes (lid).

Het bestuur van de LVBHB vergadert op de laatste dinsdag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.

In juni jl. is er door de werkgroep PR&Communicatie een enquête via de website en de Bulletalie onder de leden uitgezet om te achterhalen wat de informatiebehoefte is. 65 Leden hebben de enquête ingevuld. Het blijkt dat de Bokkepoot en de Bulletalie het beste scoren als het gaat om iedereen te bereiken. De website wordt meer gebruikt om achtergrondinformatie op te zoeken. Facebook speelt een belangrijke rol in de directe informatievoorziening en uitwisseling. Snelheid en actualiteit zijn daarbij van belang.

De wintervergadering vindt plaats op zaterdag 3 maart, locatie Dominicanenklooster Assendorperstraat 29, 8012 DE  Zwolle. Meer info te zijner tijd.

Er is lang gedebatteerd over de Huisstijl van de vereniging binnen het bestuur en de werkgroep PR&Communicatie. Uiteindelijk zijn alle ideeën verzameld en onder bezielende leiding van nieuw bestuurslid Maurice besproken. Dat heeft geleid tot besluitvorming over de richtlijnen van het nieuw logo, het te gebruiken lettertype, de kleuren en kleurvlakken, het presenteren van foto’s, de sjablonen voor briefpapier, het visitekaartje, de PowerPoint presentatie, de e-mail handtekening, de vormgeving van de nieuwe website etc. Al met al hopen we voor 1 januari een en ander te realiseren. Zowel intern al extern hopen we de vereniging op deze manier een professionele en eigentijdse uitstraling te geven.

De voorbereidingen voor de Varend erfgoedmanifestatie in Alkmaar 2019 leken te stranden. Niets is minder waar. De toezegging van de gemeente en Rijkswaterstaat om de kade in Alkmaar te mogen gebruiken voor het afmeren van onze schepen heeft ertoe geleid dat men enthousiast is begonnen met de te nemen stappen om het evenement tot een succes te maken. We zijn benieuwd.

Het bestuur denkt na om de zomervergadering een andere inhoud te geven. Het blijkt toch dat zoals het nu gaat enige aanpassing vraagt. Het gezellig samen zijn lijkt meer op de voorgrond te staan dan het bijwonen van de ledenvergadering. Die zou b.v. in het voor- en najaar gehouden kunnen worden los van de Varend erfgoedmanifestatie. Het bestuur komt met een voorstel wat tijdens de wintervergadering in maart aan de leden gepresenteerd wordt. Ideeën zijn welkom.

Op de Traditionele Schepenbeurs in Den Helder op 10, 11 en 12 november a.s. pakt de vereniging groots uit. We hebben extra standruimte gehuurd om alles wat we willen laten zien een plekje te kunnen geven! Ook de nieuwe werkgroep Stuurvrouwen is aanwezig.

De Terra Nova is dringend op zoek naar een nieuwe beheerder. Tevens moet de Terra Nova verkassen in Dordrecht, een nieuwe ligplaats is nodig. Het bestuur zoekt naar een oplossing om ons verenigingsschip aan een nieuwe ligplaats te helpen. Wie een mogelijkheid weet, neem contact op met Jan Lock (06-51 53 34 88) of het bestuur.

De samenwerking met de FVEN staat onder druk. Diverse bestuursleden stappen op en er is dringend behoefte om over de toekomst van de FVEN te spreken. Daarvoor is een conferentie belegd in november. Het bestuur vindt het van groot belang dat de federatie blijft bestaan. Het is de spreekbuis naar buiten, naar het ministerie en het brengt alle behoud organisaties onder een dak. De belangen lopen helaas niet parallel. Niet iedereen is geïnteresseerd in wet- en regelgeving omdat het betrekking heeft op schepen van formaat, zoals onze schepen. Een andere structuur b.v. een vereniging zou meer betrokkenheid genereren en zou de FVEN een meer coördinerende taak toebedelen. Aan de andere kant er moet wel werk verzet worden en wie pakt die handschoen op? Hetzelfde geldt voor het Register (RVEN), daar komt met ook mankracht te kort terwijl het van groot belang is dat het Register gevuld en makkelijk toegankelijk is.

Het incident met de mastbreuk houdt de gemoederen bezig. De BBZ is hierover in overleg en de LVBHB wil graag daaraan deelnemen om er zeker van te zijn dat er met onze schepen rekening wordt gehouden. Voordat we deelnemen willen we eerst meer info over het hoe en wat.

Het bestuur vergadert weer op dinsdag 28 november a.s. Locatie: Primula Amsterdam

Opmerkingen kunt u hier kwijt.

Rob Slangen

notulist van het bestuur

N.B. de goedgekeurde notulen van de vorige vergaderingen zijn voor leden in te zien op deze website.