Bestuurlijkheden 30/05/2017

Het bestuur: v.l.n.r. Rolf van der Mark (voorzitter), Rob Slangen (notulist), Jan Marijt (penningmeester), Fred van Beelen (secretaris), Klaus Spithost (lid) en Nicolien Schwippert (lid).

Het bestuur van de LVBHB vergadert op de laatste dinsdag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.

De Algemene Vergadering vindt plaats op vrijdag 28 juli in Hasselt tijdens de Erfgoed Manifestatie aldaar. De locatie is jachthaven Molenwaard. Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

De workshop CvO op 18 mei jl. werd goed bezocht. Het bestuur heeft besloten om in het najaar opnieuw een workshop te organiseren.

Het organiseren van de Erfgoedmanifestatie in Alkmaar in 2019 blijkt meer voeten in de aarde te hebben dan gedacht. Leden uit de regio Alkmaar kunnen binnenkort een mailtje verwachten met een oproep om het evenement mee te helpen opzetten.

Het advertentiebeleid van de vereniging gaat veranderen. We willen meer inspelen op de wensen van de adverteerders en gebruik gaan maken van de mogelijkheden die de media op dit moment bieden. Daarom willen we het digitaal adverteren (op de website, de Bulletalie en de Jaarstukken) gaan faciliteren. Uiteraard gebiedt dat een goede afstemming met de betrokken media. De toelating van commerciële adverteerders vindt gecontroleerd plaats op basis van een besluit in het bestuur. Jan Marijt houdt daar als penningmeester de controle over. Zowel leden als niet-leden kunnen gebruik maken van deze nieuwe mogelijkheid.

Naar aanleiding van het gewijzigde advertentiebeleid wordt er half juni gesproken met EOC over de nieuwe mogelijkheden.

Het is bijna zover dat het BHS (Bestand Historische Schepen)  geüpdatet is naar versie 2.0.  Dat biedt de mogelijkheid om gemakkelijker gebruik te kunnen maken van het BHS door de leden en om de gegevens beter te kunnen koppelen aan het Register.

Er wordt overwogen om te komen tot een gezamenlijke inkoop Veiligheidskeuring. Dit is in het belang van al onze schepen en wordt nader onderzocht.

Tijdens Hassailt zal er een mogelijkheid zijn om gezamenlijk brandblussers en gasinstallaties te laten keuren. Nader bericht volgt.

Bij de Federatie (FVEN) is discussie ontstaan over de vraag of nieuw gebouwde schepen (niet zijnde echte replica’s) ook tot het varend erfgoed behoren. Dat is ook interessant voor het Historisch Bedrijfsvaartuig, immers wij vinden dat een schip pas tot het varend erfgoed gerekend mag worden als het minimaal 50 jaar oud is.

Er wordt een projectgroep ‘helpdesk CvO/CBB’ opgericht. Bedoeling is dat leden hier met allerlei vragen rond de certificering kunnen aankloppen: ‘leden helpen leden’. De projectgroep gaat fungeren als een tijdelijke werkgroep en krijgt dus ook budget om onkosten te dekken.

Er wordt een brief gestuurd naar scheepsverzekeraars met het verzoek mee te werken aan de verspreiding van de boodschap in de CvO-folder: certificeer voor 31-12-2018!  Dit geldt ook uitdrukkelijk voor niet-leden.

Het bestuur vergadert weer op dinsdag 27 juni a.s.

Reacties of opmerkingen naar de secretaris.

Rob Slangen

notulist van het bestuur

N.B. de goedgekeurde notulen van de vorige vergaderingen zijn voor leden in te zien op deze website.