Bestuurlijkheden 29/03/2017

Het bestuur in de oude samenstelling. Gaby Schouten (tweede van links) heeft het bestuur inmiddels verlaten evenals Auke Boom links naast hem.

Het bestuur van de LVBHB vergadert in het vervolg op de laatste dinsdag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.

Voorafgaand aan de bestuursvergadering van 29 maart heeft er een overleg plaats gevonden met de redactie van de Bokkepoot. Het volgende is afgesproken: de invoering van de huisstijl van de vereniging krijgt voorrang als het gaat om wat er veranderen gaat bij het blad. Daarna wordt er gesproken over een aanpassing van de vormgeving. Om de kosten te verlagen wordt de komende Bokkepoot uitgebracht met een harde kaft en dunner papier binnenin, dit alles om onder de 200 gr te blijven en zo de portokosten binnen de perken te houden. Voor buitenlandse leden wordt een extra bijdrage gevraagd in de kosten omdat het verzenden naar het buitenland extreem duur is. Het komt neer op een extra bedrag van €12 (50% van de werkelijke meerkosten). Uiteraard kunnen alle leden, ook de buitenlandse, de Bokkepoot digitaal lezen op de website.

Maurice Luimes heeft aangegeven het bestuur te willen komen versterken. Volgende vergadering zal hij aanwezig zijn. Nieuwe kandidaten zich kunnen zich nog steeds melden bij de secretaris.

Zoals bekend zal het Project TAVE (Traditionele Ambachten Varend Erfgoed) gecoördineerd worden door Petra Spithost  Het bestuur is akkoord gegaan met de overeenkomst die met Petra afgesloten zal worden.

Voor de Erfgoed Manifestatie in Hasselt hebben zich inmiddels 140 schepen aangemeld. Er kunnen nog schepen bij, dus meld je aan nu het nog kan. Bekend is gemaakt dat we de hele Grintwal tot onze beschikking hebben gekregen en dat de Terra Nova daar zal afmeren (met tent op de wal). Het bestuur denkt nog na wat te doen met schepen die commerciële activiteiten willen ontplooien. Het lijkt niet te spelen in Hasselt. Er vaart wel een plaatselijke stoomsleper met passagiers.

De voorbereidingen in Leiden voor 2018 verlopen goed. Men is enthousiast en er staat veel te gebeuren.  Zo kunnen we beschikken over de oude  Meelfabriek waar de vergadering en de schippersmaaltijd wordt gehouden. De gemeente wil het hele Singelgebied rond de binnenstad openstellen voor wandelaars. Tegelijk met de Erfgoed manifestatie zou de officiële opening kunnen plaatsvinden.

Zoals op de Algemene Ledenvergadering bekend is geworden is Alkmaar de kandidaat voor 2019.

Het bestuur heeft contact gehad met de initiatiefnemers die een stichting willen oprichten tot behoud van de scheepswerf De Koningspoort te Rotterdam. Alhoewel het bestuur dit initiatief toejuicht is nog niet alles in kannen en kruiken en mist het project een gedegen onderbouwing.

De komende wintervergadering vindt plaats in Kampen en wel op zaterdag 3 maart 2018. Noteer die datum alvast.

Het bestuur vergadert weer op dinsdag 25 april a.s.

Reacties of opmerkingen naar de secretaris.

Rob Slangen

notulist van het bestuur

N.B. de goedgekeurde notulen van de vorige vergaderingen zijn voor leden in te zien op deze website.