Bestuurlijkheden 25/04/2017

Bestuurlijkheden 29/03/2017 01-04-2017 by Administratief Het bestuur in de oude samenstelling. Gaby Schouten (tweede van links) heeft het bestuur inmiddels verlaten evenals Auke Boom links naast hem.

Het bestuur van de LVBHB vergadert op de laatste dinsdag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.

Het bestuur denkt na om de aanmoedigingsprijs (officieel de Aart van der Giessen aanmoedigingsprijs) aan te passen. Nu is het zo dat de prijs tijdens de Erfgoedmanifestatie (voorheen reünie) uitgereikt wordt aan een van de aanwezige schepen. De prijs is een blijk van waardering voor iemand die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor zijn of haar schip. Het bestuur wil liever de prijs beschikbaar stellen voor iedere eigenaar van een historisch schip, dus niet alleen aan de deelnemers van de manifestatie in de zomer of de leden. Het levert extra publiciteit op voor het Varend Erfgoed en de vereniging. Het geldbedrag zou ook iets verhoogd kunnen worden. Het punt roept veel discussie op en is dan ook voorgelegd aan de klankbordgroep van de vereniging.

Tijdens de Erfgoedmanifestatie in Hasselt mogen er geen commerciële activiteiten plaatsvinden tenzij geïnitieerd door de organisatie zelf. Zo vaart er wel een sleper met gasten, maar dat valt buiten verantwoordelijkheid van de vereniging.

Besloten is om het boek Behouden Binnenkant van Trudy Boom uit te geven in eigen beheer. Dat betekent dat de vereniging het risico draagt. Iedereen heeft al een voorproefje kunnen zien van de uitgave in de Bokkepoot. Gedacht wordt aan 250 exemplaren. De vormgeving komt overeen met het boek over de Westlanders.

Naar aanleiding van het beëindigen van de advertentie van EOC in de Bokkepoot wil het bestuur nagaan of er op de website geadverteerd kan worden.

De verlenging van de inbouwverklaring van AIS/ECDIS voor schepen is een heikel punt. Het bestuur wil juridisch advies inwinnen om te onderzoeken wat er tegen gedaan kan worden.

De Terra Nova zal wederom voorop varen in de aanbrengtocht van Zwartsluis naar Hasselt op donderdag 27 juli. Details worden verstrekt aan de deelnemende schepen. Aanmelden kan alsnog bij de voorzitter.

Het bestuur vergadert weer op dinsdag 30 mei a.s.

Reacties of opmerkingen naar de secretaris.

Rob Slangen

notulist van het bestuur

N.B. de goedgekeurde notulen van de vorige vergaderingen zijn voor leden in te zien op deze website.