Ledenverg2015-0Het lijkt altijd wel een reünie zo’n ledenvergadering, koffie vanaf 9 uur op het station in Den Bosch en niemand lijkt zin te hebben in de vergadering. Koekje bij de koffie, een Jan Hagel en geen Bossche Bol helaas. Kwart over 10 waren alle makke schapen op de Seats2Meat geïnstalleerd en kon de vergadering van start gaan met 122 deelnemers.
Verslagen
Het bestuur had het makkelijk want slechts weinig leden hadden de digitale jaarstukken paraat. De enige kritische noot kwam van de Kascontrole commissie (Cor Winde en Peter Barendse), die weer commentaar had op de handmatige boekhouding en een geautomatiseerd systeem aanried. Bovendien maakte de KCC een kritische aantekening bij de verschillende reserveringen waar eigenlijk niets mee werd gedaan en de aanbeveling was om die bij het eigen vermogen van de vereniging te voegen. Aangeraden werd ook de financiele consequenties van DOP activiteiten duidelijker aan te geven en zorg was er dat er voor de vereniging niets was veranderd aan het financiele risico van de Terra Nova. Cor Winde trad terug na twee jaar als lid van de KCC en hij wordt opgevolgd door George Snijder.
De aanwezigen stonden stil bij het overlijden van Willem van Gelder van de Tagrijn Salvator met een moment stilte.
SAIL
Volgde een uitgebreide uiteenzetting over de aanmeldingsprocedure voor deelname aan Sail 2015 Amsterdam. Kritiek was er uit de zaal op de klaarblijkelijk geringe invloed van de LVBHB op de Sail organisatie. Nieuw gegeven was een eskader historische schepen in optocht achter de Terra Nova bij de sail-in. Aanmelden kan tot 1 april, waarna het bestuur schepen via loting selecteert.
Register, FONV, regelgeving
Rolf gaf uitleg over de perikelen met het register en de FONV. Er zijn verschillende vacatures in zowel de FONV als de Registercommissie en er zit weinig voortgang in het Nationaal Register en het Waardestellend Kader. Tijdens de HISWA wordt de nieuwe FONV naam gepresenteerd. Uit de zaal kwamen geluiden om actie te gaan voeren tegen de invoering van AIS en ECDIS waarbij serieuze kanttekeningen werden gezet bij het nut, de last voor schippers en de geringe bijdrage aan de veiligheid van historische schepen. Hoeveel inbreng Nederland, de FONV en de LVBHB hebben bij de overheid, Europa en met name de Centrale Commissie voor de Rijnvaart is niet helder.
Bestuurlijkheden
Vervolgens passeerden de bestuursmutaties: Hans Verël treedt om gezondheidsredenen terug. De termijn van Nicolien Schwippert loopt af maar zij werd met algemene stemmen herkozen. Wel zijn er nu weer vacatures in het bestuur.
Ledenverg2015-1Hans Verël verzilvert zijn afscheidskado bij de  Verenigingsstand
Strategie
Voorzitter Rolf van der Mark presenteerde de conclusies van de drie strategie sessie, waarvan de laatste over PR en Communicatie ging. De vereniging staat voor het behoud van schepen en die schepen moeten kunnen blijven varen. Knelpunten zijn wet- en regelgeving, financiering, ligplaatsen en verkoop naar het buitenland. We zijn onzichtbaar, onbekend en niet erkend en om daar wat aan te doen zijn de prioriteiten voor het beleid: PR en Communicatie, Wet- en regelgeving en het vullen van het varend erfgoed register.
Tussen neus en lippen door werd duidelijk dat de criteria voor het schouwen van schepen waren aangepast. De vergadering was daar niet blij mee en droeg het bestuur op om met een behoorlijk voorstel naar de ledenvergadering te komen over dat punt.
Pauze
Voor de vergadering naar de koffie ging werden Eric Gerding en George Snijder onderscheiden met de titel Lid van Verdienste met de bijbehorende speld voor hun inzet voor de vereniging.
Ledenverg2015-2Kersverse leden van verdienste George Snijder en Eric Gerding (rechts) met speld.
Bestuursvoorstellen
Na de pauze volgde het voorstel om de restauratie van de laadinstallatie van de Terra Nova te financieren, dat aangenomen werd door de aanwezige leden.
Het voorstel om de gegevens van de leden openbaar beschikbaar te stellen veroorzaakte veel discussie en een chaotische stemronde die uitmondde in een krappe meerderheid voor het voorstel. Het in praktijk brengen zal nog nader uitgewerkt moeten worden.
Het voorstel om stemmen bij volmacht te regelen werd na kritiek over de formulering door het bestuur teruggetrokken. Het contract over de Terra Nova wordt volgende vergadering aan de leden voorgelegd.
Ledenverg2015-3Stemmen tellen voor het voorstel over het beschikbaar stellen van ledengegevens door Gaby Schouten en Nicolien Schwippert terwijl voorzitter Rolf van der Mark (links) toekijkt.
Activiteiten
Volgden oproepen voor de tjalkendag van de Noorder Schippers, voorjaarsactiviteit van Regio Zuid, presentatie over de reunie 2015 en 2016. Wel was er commentaar op de manier waarop tot het besluit van een reunielocatie werd gekomen. Het gevoel was dat een besluit niet zozeer werd genomen op basis van de eerder gestelde criteria maar afhankelijk is van de presentatie van de betrokken stad. Het bestuur zegde toe de procedure en de criteria nogmaals helder te maken op de volgende vergadering.
Een redelijk korte rondvraag mondde uit in LUNCH en snel naar stadswandeling en rondvaart met in de middag AIS en ECDIS.
Ledenverg2015-4Het zit er op, tas inpakken, op naar de broodjes en stadswandeling.
Hieronder een impressie van de rondvaart: