bestuur feb 2016
Het bestuur van de LVBHB vergadert maandelijks op de laatste woensdag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.
VreeswijkVolvaart is aanstaande en de voorbereidingen zijn gereed. Het bestuur is zich ervan bewust dat het organiseren van zo’n evenement gigantisch veel tijd vraagt van de vrijwilligers en dat de kosten fors kunnen oplopen. Alleen al de kosten voor het veiligheidsplan, het regelen van het verkeer en alle voorwaarden die de overheid stelt gaan iedere verbeelding te boven. Zonder toezeggingen van fondsen en andere externe financiers is een zo’n grootschalig evenement niet mogelijk. Hier dient terdege rekening mee te worden gehouden bij de organisatie. De Terra Nova vaart voorop tijdens de aanbrengtocht van Jutphaas naar Vreeswijk. Inmiddels hebben 185 schepen van onze vereniging zich aangemeld bij dit evenement. Het belooft een fantastische reünie of beter gezegd Erfgoed Manifestatie te worden.
Hoorn, Haarlem en Winschoten hebben aangegeven belangstelling te hebben voor onze Erfgoed Manifestatie in 2019.
Let op: want Henk Morel biedt op de verenigingsstand zijn overtollige voorraad boeken aan tegen een gereduceerde prijs!
De werkgroep Havens & Ligplaatsen heeft het voornemen om het Platform Erfgoedhavens Nederland op te richten. Er valt zoveel te bespreken en af te stemmen dat een bundeling van krachten noodzakelijk wordt geacht. Er is contact gezocht met de directeur van Erfgoedhavens Rotterdam om samen tot een vergelijk te komen en dit platform op te richten. Het bestuur ondersteunt dit initiatief van harte. In oktober wordt de eerste bijeenkomst georganiseerd.
Het is bekend dat het bestuur prioriteit verleent aan de publiciteit om de vereniging en alle erfgoedzaken onder het voetlicht te brengen. Dat vraagt een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen binnen de vereniging zoals het verenigingsblad de Bokkepoot, de website, de sociale media en de Bulletalie. Tijdens de eerste bespreking met het bestuur stonden alle neuzen nog niet dezelfde kant op. Veel gaat er goed, alleen werd er van het bestuur een visie verwacht naar de toekomst en wat en hoe moet dat naar buiten gebracht worden. Wordt vervolgd.
Tijdens de werkgroependag op 12 november in Den Helder wordt er extra aandacht besteed aan de Europese richtlijnen en het CVO. Veel van onze leden zijn daarvan nog onvoldoende op de hoogte.
De informatie van Gulf met betrekking tot de actuele dieselprijzen laat te wensen over. Bekeken wordt of een ander leverancier betere voorwaarden biedt.
Nieuw: de goedgekeurde notulen van de bestuursvergadering worden per heden ook op de website geplaatst zodat leden inzage hebben. Tevens verschijnen deze Bestuurlijkheden ook in de Bulletalie. Nog geen lid van de Bulletalie? Meld je aan op bulletalie@lvbhb.nl
De komende bestuursvergadering vindt plaats op woensdag 7 september a.s.
Rob Slangen, notulist van het bestuur