De laatste bestuursvergadering dateert van 24 juni jl. Afgelopen september is het bestuur weer voor het eerst bij elkaar gekomen. De belangrijkste onderwerpen vindt u hieronder. Als gast was Henri Derksen aanwezig in verband met het agendapunt over de AIS.

Omdat er nog steeds behoefte aan is heeft het bestuur opdracht gegeven om een hoeveelheid 3/8klinknagels te bestellen, straks verkrijgbaar in de webshop.  Er worden ook luikenboutjes besteld.

Er komen veel klachten binnen over de AIS-keuring. Henri heeft dientengevolge een brief opgesteld richting het NBKB (Nederlands Bureau Keuring Binnenvaart), EOC-expertise en IL&T. Het is namelijk voor het CvO niet nodig om een keuring uit te laten voeren, behalve als er een radar aanwezig is. Het bestuur heeft de brief besproken en staat achter dit initiatief.

Het Jeugdbeleid heeft opnieuw de aandacht van het bestuur. Rolf heeft een voorstel gemaakt dat alom wordt toegejuicht. Het komt erop neer dat er tijdens evenementen specifiek iets voor de jeugd wordt georganiseerd en dat het structureel terugkomt. Eenmaal tijdens onze eigen Erfgoedmanifestatie en eenmaal op een ander moment. De LVBHB neemt de kosten voor zijn rekening.

De Erfgoedmanifestatie Victorie Sail Alkmaar was een groot succes. Er zijn naderhand veel reacties binnengekomen. Er waren mede door het warme weer veel afzeggingen. In plaats van de verwachte 200 schepen bleef het aantal steken op ongeveer 150 schepen. In het kader van de evaluatie worden door het bestuur de niet verschenen schepen benaderd. Ook worden de richtlijnen voor het houden van een manifestatie aangepast m.b.t. het niet toestaan van commerciële activiteiten.

De vereniging is evenals vorige keren weer vertegenwoordigd op de Traditionele Schepenbeurs in Den Helder van 8 t/m 10 november en BOOT Holland in Leeuwaarden van 7 t/m 11 februari. We proberen zoveel mogelijk activiteiten te ontplooien om ons te profileren. Ideeën welkom. Er is een suggestie om een meter schip (ingekort vanwege CvO…) te gaan bekijken in Coevorden en eventueel te gebruiken als “blikvanger”.

Volgend jaar is Sail Amsterdam. Dat kan gevolgen hebben voor de Erfgoedmanifestatie in Winschoten, immers het valt in dezelfde periode. Om te voorkomen dat er te weinig schepen richting Winschoten afvaren wordt erover gedacht om een aanbrengtocht van Winschoten richting Sail te organiseren.

De jaarlijkse werkgroepen dag/nieuwe leden dag gaat op de schop. Het bestuur heeft een ambitieus plan opgevat om de dag anders vorm te geven. Vanaf nu wordt het een jaarlijkse Contactdag, de vereniging presenteert zich. Het belangrijkste doel is dat zowel de nieuwe als bestaande leden wegwijs worden gemaakt in de vereniging met als nevendoel het werven van nieuwe vrijwilligers voor de werkgroepen. Er komen op de locatie presentaties, stands etc. ideeën te over. Er wordt hard gewerkt om e.e.a. op poten te zetten, meer informatie volgt.

Bij de FVEN is mogelijk een koerswijziging op komst. Er is veel gaande. Het wil maar niet vlotten om tot een professionele, daadkrachtige organisatie te komen.  Samenwerking tussen MEC (Mobiel Erfgoed Centrum) en MCN (Mobiele Collectie Nederland) komt niet van de grond. Het DB van de FVEN wil daarom naar een landelijk bureau toe met professionele krachten om zo op het gebied van wettelijke erkenning, duurzaamheid en financiering meer te bereiken. Dat bureau is dan geen vervanging van de FVEN maar kan wel een heel belangrijke ondersteuning betekenen op lastige dossiers.

Er dienen zich voor eind van het jaar nieuwe bestuursleden te melden vanwege aftredende leden in het DB van de FVEN.

Opmerkelijk: het bestuur heeft meegevaren met de Garnalencup op zaterdag 21 september jl. en een troostprijs gehaald. Het was een mooi en gezellig evenement waarbij de bemanning voornemens is om de volgende keer hard toe te slaan.

De goedgekeurde notulen van alle bestuursvergaderingen zijn op de website terug te vinden.

Rob Slangen, notulist van het bestuur.