Het bestuur van de LVBHB vergadert op de laatste maandag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.

Waarschijnlijk wil men vanuit de FVEN toch op termijn lid worden van de EBA (Europian Boating Association). Gebleken is dat de besluitvorming over de emissierechten voor motoren essentieel is voor onze schepen en men bij de FVEN dat naderhand is gaan inzien. Het initiatief vanuit de LVBHB om lid te worden wordt mogelijk te zijner tijd omgezet naar een lidmaatschap vanuit de FVEN als het AB van de FVEN daartoe besluit.

De locatie van de komende Algemene Vergadering is bekend en inmiddels gecommuniceerd via de Bulletalie en de website. De stukken zijn voor leden terug te vinden onder Vereniging>bestuur>stukken AV-vergadering. Komt allen en meld je aan bij de penningmeester penningmeester@lvbhb.nl

Zoals bekend sponsort de EOC onze vereniging in de Bokkepoot, op de website en in de Bulletalie. Men wil naar een andere opzet. Het bestuur heeft het voorstel van de EOC afgewezen om via een lidmaatschap van de LVBHB inzage te hebben in het BHS om zo controle te kunnen uitoefenen op hun eigen bestand. Dat is om te beginnen onbetrouwbaar en Artikel 5.1 van het HR (huishoudelijk Reglement) bepaalt uitdrukkelijk dat het bestuur van de vereniging erop toezien dat persoonlijke gegevens alleen voor intern functioneren van de vereniging gebruikt mogen worden en met toestemming van de betrokkene. Men kwam wel vanuit de EOC met een initiatief om actiever betrokken te geraken bij onze leden. Zo is het idee geopperd om workshops te organiseren tijdens evenementen.

Vanuit een lid is er een verzoek binnen gekomen om een standpunt te bepalen inzake het Windplan Blauw. Het behelst een windmolenpark voor de Ketelbrug in Flevoland dat een ernstige belemmering zou kunnen vormen voor onze schepen. Het bestuur onderkent de risico’s en zal een reactie voorbereiden m.b.t. het plan. Het zal gecommuniceerd worden met de BBZ.

Er zijn terugkomende problemen bij de bezorging van de Bokkepoot door Sandd. Het blad wordt soms niet op een bestaand adres bezorgd en er komen klachten binnen dat met geen BP heeft ontvangen. Jan neemt contact op met Sandd vanuit het bestuur en komt erop terug.

BOOT Holland is binnen het bestuur geëvalueerd. Alhoewel er iets minder bezoekers waren op de hele beurs dan de keer ervoor is de algemene indruk positief. Toch zijn er kritische opmerkingen gemaakt: de stellage op het middenplein was leuk voor de bezoekers, maar er ontbrak een duidelijk meldpunt waar men lid kon worden van de vereniging en wat doet de LVBHB voor haar leden. De stand met informatie van Henk M. draaide wel goed. Een actieve bijdrage van werkgroepen werd node gemist. Waarom willen we eigenlijk op de beurs staan? Is er blijvende PR waarde aan te ontlenen? Al met al reden genoeg om over de toekomst te brainstormen met als uitgangspunt: waar staat de LVBHB voor en hoe kunnen we onze boodschap zo duidelijk mogelijk naar voren brengen. En vooral: hoe blijft de boodschap “hangen” ook als de bezoeker alweer lang en breed thuis zit?

Het bestuur van de LWO (Landelijke Woonboten Organisatie) heeft de vraag gesteld aan het bestuur of er de mogelijkheid bestaat om een afgevaardigde op te nemen in hun bestuur. In het verleden vielen bij de LWO de belangen van varende- en niet varende woonschepen samen. Er waren meer leden met een varend schip dan omgekeerd. Nu is de situatie veranderd, niet varende schepen vallen onder het bouwbesluit en voor varende schepen geldt dat niet.  Men wil een versterking van elkaars positie en input van varende schepen (de LVBHB) en de belangenbehartiging optimaliseren. Afgesproken is om met een proefperiode te starten en te kijken hoe het van beide kanten bevalt. Jan Marijt zal als afgevaardigde optreden.

In Vreeswijk is het platform Wet- en Regelgeving onder de vlag van de FVEN bij elkaar gekomen. Alle betrokkenen waren uitgenodigd. Het was een zinnige bespreking. Een belangrijke uitkomst is dat er mensen gemandateerd gaan worden om namens de FVEN over dit onderwerp te spreken. De terugkoppeling naar de achterban is gaande.

Wilt u nog meer op de hoogte zijn van wat het bestuur aan werkzaamheden verricht? Volg dan het blog van het bestuur op de website. Tevens zijn daar de goedgekeurde notulen van de bestuursvergadering terug te vinden.

Rob Slangen, notulist van het bestuur.